Author avatar
Tư Mã Quang
1019 -1086

Tư Mã Quang (1019 – 1086), tự là Quân Thực, lấy hiệu là Vu Phu, sau khi lớn tuổi xưng là Vu Tẩu, người đời gọi ông là Tốc Thủy tiên sinh, người huyện Hạ, Thiểm châu. Người đương thời khen Tư Mã Quang là “người đạp chân lên đất cứng” (cước đạp thực địa chính nhân).

Năm Bảo Nguyên nguyên niên đời Tống Nhân Tông (1038), Tư Mã Quang đậu tiến sĩ, làm quan trải ba triều: Nhân Tông, Anh Tông và Thành Tông, giữ chức Đại chế Thiên chương các kiêm Thị giảng, học sĩ Long đồ các, học sĩ hàn lâm, Ngự sử trung thừa, ông cũng đã giữ chức vụ Thượng thư tả bộc xạ.

Năm Bảo Nguyên đời Tống Nhân Tông, Tư Mã Quang mới 20 tuổi, thi đỗ tiến sĩ hạng Giáp khoa (hạng nhất), được bổ nhiệm làm Phụng lễ lang. Sau đấy, Tư Mã Quang được cử làm Quán các giáo khám, Đồng tri lễ viện (coi việc ở bộ Lễ). Các chức vụ sau đó mà Tư Mã Quang lần lượt trải qua là Ngự sử trung thừa, Tri chế cáo, Hàn lâm học kiêm thị giảng. Trong mọi việc, Tư Mã Quang đều hoàn thành rất tốt, được vua trọng dụng.

Trong thời gian tham gia chính sự, Tư Mã Quang thường luận bàn chính sách quốc gia, dần dần trở thành nhân vật quan trọng trên chính trường. Chủ trương của Tư Mã Quang mang nặng tư tưởng Khổng, Mạnh, là thủ lĩnh nhóm bảo thủ, đối lập chủ trương canh tân của Vương An Thạch. Khi Vương An Thạch thực thi biến pháp, Tư Mã Quang cực lực phản đối, bị tẩy chay. Sau đó, về ẩn cư tại Lạc Dương, dốc sức biên soạn bộ sử Tư trị thông giám.

Sau khi Tống Thần tông qua đời (1085), Tư Mã Quang ứng chiếu về kinh, làm Tể tướng, bấy giờ đã 67 tuổi. Đến tháng 9 năm 1086, Tư Mã Quang mất do bệnh nặng, thọ 68 tuổi. Được truy tặng danh hiệu Ôn quốc công, thụy là Văn Chính, người đời sau còn gọi ông là Tư Mã Ôn công hay Tư Mã Văn Chính công.

Trước tác của Tư Mã Quang khá nhiều. Theo Tống sử, Nghệ văn chí, tác phẩm của Tư Mã Quang có 37 loại, đến nay chỉ còn có 16 loại còn lưu truyền, gồm hơn 457 quyển, chủ yếu là: 354 quyển Tư trị thông giám (cả Mục lục và Khảo dị), 80 quyển Truyện gia tập, 20 quyển Kê cô lục, 16 quyển Tốc thủy kỷ văn, 6 quyển Ôn công dịch hội, 45 quyển Loại biên và 10 quyển Thư nghi. Trong đó, nổi tiếng nhất là bộ sử vĩ đại Tư trị thông giám, bộ sách mà đã ông dồn hết tâm huyết và sức lực để hoàn thành.
Денис Чехунов прокурорбравоил отзывыopencart 3 создание интернет магазин

Tác phẩm của Tư Mã Quang
Tác giả khác